Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov školstva a telesnej kultúry

Ako ilustruje titulný obrázok spoločnými silami pokračujeme v starostlivosti o pestovanie nášho diela 😉

Za všetkých rodičov sa chcem poďakovať našej riaditeľke Marte Fudalyovej za poctivú prípravu prezentácie a vyčerpávajúcu prezentáciu nášho združenia pred komisiou školstva a telesnej kultúry.

Pre krátkosť času nebolo možné venovať sa nášmu zámeru v detailoch, ale urobili sme všetko pre to aby sme splnili všetky požiadavky na zaradenie našej žiadosti do programu hlasovania mestského zastupiteľstva.

Zo zápisnice z 15. riadneho výjazdového zasadnutia komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov školstva a telesnej kultúry, ktoré sa uskutočnilo dňa 18.02.2020 v Základnej škole, M. Slovenskej 13, Prešov vyberáme:

Komisia ďalej pokračovala v prerokovaní materiálu a prizvala zástupcov Montessori cesta, o.z p. Hamráčkovú, p. Hamráčka a p. Fudalyovú. Ich cieľom je prevádzkovať inkluzívnu materskú školu pre deti so špeciálnymi stravovacími potrebami, alergiami a ľahkými poruchami správania podľa M. Montessori a poskytnúť inkluzívne vzdelávacie aktivity.

Ďalej komisia hlasovala za návrh uznesenia č. 2 (Montessori cesta, o.z.): za 4, proti: 0, zdržali sa: 5. Komisia v súlade s Rokovacím poriadkom komisií Mestského zastupiteľstva mesta Prešov neprijala uznesenie.

Ďalej pokračujeme v našom úsilí poskytnúť deťom starostlivosť, na ktorú majú nárok a našim rodičom zabezpečiť využitie ich daní v rovnakom rozsahu ako by boli použité v štátnej škôlke.

Ing. Marián Hamráček
Zakladajúci člen Montessori cesta o.z.

Montessori cesta o.z.
Montessori cesta o.z.