Átrium

Átrium katechéz Dobrého pastiera

Jednou z aktivít nášho občianskeho združenia sú aj Katechézy Dobrého pastiera. Chceli sme aby naše deti spoznávali Boha osobne a pri hľadaní spôsobov ako im to umožniť sme sa dostali ku Katechézam Dobrého pastiera. Podarilo sa nám v Prešove zorganizovať seminár Katechézy Dobrého Pastiera pre rodičov a katechétov, ktorý sa konal pod záštitou diecézneho katechetického úradu Košického arcibiskupstva.

Vedúcou átria v Prešove je Monika Daráková.

Katechézy Dobrého pastiera
Katechézy Dobrého pastiera

História a vznik

Koncepcia náboženskej výchovy Sofie Cavalletti „La Catechesi del Buon Pastore“ [Katechéza Dobrého pastiera] vznikla v Ríme v 50. rokoch minulého storočia. Ide o celistvý program náboženskej výchovy pre deti od 3 do 12 rokov, ktorý je výsledkom dlhodobých skúsenosti získaných s deťmi na celom svete. Pozorovanie správania detí z rôzneho socio-kultúrneho prostredia, rovnako ako ich duchovných potrieb a vývojových možností umožnilo objektívny výber obsahu a spôsobu jeho odovzdania.

Sofia Cavalletti pri vytváraní koncepcie náboženskej výchovy ťažila z didaktiky vypracovanej Máriou Montessori pre výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom a mladšom školskom veku. Zdôrazňuje sa v nej najmä nutnosť zvážiť špecifický proces, ako deti poznávajú. Ten spočíva v zbieraní skúseností prostredníctvom zmyslov a ich zdokonaľovanie, vo výchove k stíšeniu a koncentrácii a v sledovaní tzv. Období zvýšenej citlivosti.1

Katechézy Dobrého pastiera

Osobný prínos Sofie Cavalletti a tiež mnohých spolupracovníkov sa týka vytvorenia novej metódy odvodenej z biblickej a liturgickej výchovy, ktorú nazvala “metóda znamenia“.2 Tým, že vychádza z poznania dieťaťa, jeho situácie a výchovných podmienok, rovnako ako to, že sa opiera pri výbere obsahu o Bibliu, tradíciu a v nej zvlášť liturgiu, napĺňa dva základné katechetické princípy uvedené vo Všeobecnom Direktóriu pre katechézu : „vernosť Bohu a vernosť človeku“ (VDK, čl. 145, 149, 178) .3

Katechéza detí v predškolskom a mladšom školskom veku plní tiež výchovnú funkciu, ktorá spočíva v „rozvíjaní takých ľudských hodnôt, ako je dôvera, nezištnosť, darovanie seba samého, prosba, radostná účasť, ktoré tvoria základ života z viery“ .4 Má tiež iniciačnú funkciu , uvádza do kresťanského života, ktorý začína krstom. Iniciačný proces zahŕňa dve fázy. V prvej z nich je nadväzovanie osobného vzťahu s Bohom, prebúdza sa náboženské cítenie detí a je im ponúknutá pomoc pri vytváraní správneho obrazu Boha. V druhej fáze je dieťa uvedené do sviatostného života a života v spoločenstve Cirkvi. To sa deje v zhode s VDK, podľa ktorého má byť náboženská formácia malého dieťa založená na výchove k modlitbe a uvádzanie do Svätého písma (VDK, čl. 178).

Vyššie uvedené úlohy katechézy vyznačujú smer, ale aj etapy rozvoja daru viery u detí. Nadväzovanie osobného vzťahu s Bohom má úzku súvislosť s vytváraním obrazu Boha a výchovou k modlitbe – viď nižšie. Je to cesta hlásania, načúvanie a následného dávania odpovede. Týmto spôsobom Sofia Cavalletti pomáha deťom v rozvíjaní daru viery.

Átrium v Prešove

Dozvedieť sa viac …