Žiadosť – Zaradenie do siete škôl Slovenskej republiky

Rodičom našich detí sme dali záväzok, že okrem garancie kvalifikovaných Montessori pedagógov vynaložíme úsilie smerujúce k zaradeniu našej škôlky do siete škôl Slovenskej republiky.

Cieľom tohto kroku je naplniť ďalší zo zámerov Marie Montessori – aby toto vzdelanie bolo dostupné pre všetkých.

Našou žiadosťou sa v prvom kroku bude zaoberať Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov školstva a telesnej kultúry, ktorá sa bude konať 18. 2. 2020 .

Z dôvodovej správy vyberáme:

Mestu Prešov, Mestskému úradu v Prešove, Hlavná 73, Prešov bola doručená žiadosť Montessori cesta, o.z. Bernolákova 6525/17, 080 01 Prešov Ing. Máriou Hamráčkovou, štatutárom Montessori cesta o.z. o zaradenie Súkromnej MŠ Márie Montessori Prešov – inkluzívna škola pre deti so stravovacími intoleranciami, alergiami a špeciálnymi potrebami do siete škôl a školských zariadení SR. Doručená žiadosť spĺňa náležitosti požadované v zmysle § 16, odst.1, písm. a), b), c), d), e), g) a j) zákona č. 596/2003 Z. z..

Montesssori cesta, o.z. Prešov od svojho vzniku 2018 sa stretáva s rodinami z mesta Prešov, ktoré majú problém so zaradením v bežných škôlkach, kvôli špeciálnym potrebám svojich detí. Ako komunitná skupina sa stretávali v prenajatom priestore na Solivarskej ulici. Z nedostatočných kapacitných priestorov požiadali mesto Prešov o dlhodobý prenájom priestoru na Bernolákovej 17, Prešov s cieľom prevádzkovať inkluzívnu materskú školu pre deti so špeciálnymi stravovacími potrebami a ľahkými poruchami správania podľa princípov Márie Montessori a poskytnúť inkluzívne vzdelávacie aktivity. Finančné náklady na prevádzku Súkromnej materskej školy Márie Montessori – inkluzívna škola pre deti so stravovacími intoleranciami, alergiami a špeciálnymi potrebami do siete škôl a školských zariadení SR by boli v súlade s VZN mesta Prešov č.2/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Prešov platného od 25. 4. 2019 (výška dotácie na dieťa 2 560 €).

Montessori cesta o.z.
Montessori cesta o.z.