Žiadosť o náš prvý grant

Do 22.januára 2019 bol čas na podávanie žiadostí v 1. výzvach programu Active Citizens Fund. Poskytnutý čas sme využili takmer do poslednej minúty ale podarilo sa.

Teraz nám ostáva veriť, že hodnotiaca komisia Active Citizens Fund – Slovakia podporí našu snahu.

Hlavnou myšlienkou projektu Výchova k mieru je odbúravanie tradičných učiteľských stereotypov vo výchove a naučiť sa dôverovať detskému potenciálu cez montessori pedagogiku. Tá je chápaná nielen ako vzdelávací model, ale hlavne ako komplexný edukačný prístup výchovy k mieru, prospešný pre celú spoločnosť, ktorý vedie deti k tolerancii, k hodnotám, neporovnáva, učí kriticky a tvorivo myslieť. Našim cieľom je osloviť skupinu študentov predškolskej a elementárnej pedagogiky a ich pedagógov, a rozvinúť u nich zručnosti k využitiu montessori prístupu k deťom ako pracovného nástroja pre vytváranie pozitívnej atmosféry a spolupráce vo výchovno-vzdelávacom prostredí.

Chceme študentom, pedagógom ako aj rodičom z radov verejnosti poskytnúť miesto, v ktorom si zažijú v praxi reálne fungujúci model iného prístupu vo vzdelávaní, formovaní a výchove.

Prešov je 3. najväčšie mesto na Slovensku s Pedagogickou fakultou a s Pedagogickou a sociálnou akadémiou, ktorých študenti majú obmedzené možnosti pre osobnú skúsenosť s praktickými školami fungujúcich na báze tolerantnej výchovy ako je napríklad montessori pedagogika. Zriadením vzdelávacieho centra pri dennom Montessori centre vytvoríme príležitosť pre naplnenie vyššie popísaných potrieb cieľovej skupiny. Úvodným seminárom chceme osloviť a motivovať záujemcov z radov študentov pre zapojenie sa do zážitkového vzdelávacieho programu v trvaní deviatich mesiacov, kde získajú prvotnú osobnú skúsenosť s rešpektujúcim edukačným prístupom. Po jeho zvládnutí sa vybraná skupina študentov zúčastní záverečného odborného kurzu, kde získajú základné zručnosti pre zvládnutie metodiky programu Výchova k mieru.

Active Citizens Fund Grant