Výberové konanie

Montessori cesta, o.z. Bernolákova 6525/17, 08001 Prešov,

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

 Súkromnej materskej školy Montessori cesta, Bernolákova 6525/17, 08001 Prešov

Podrobnosti nájdete v priloženom súbore.

Uzávierka prijímania prihlášok je do 30. 01. 2021