Marta Fudalyová

Garantom montessori princípov v našom občianskom združení je Mgr. Marta Fudalyová, s dlhoročnými skúsenosťami a neustále dopĺňaným vzdelávaním v montessori pedagogike (na konci článku):

  • Občianské združenie Montessori cesta – 2018
  • Diplomovaný kurz montessori pedagogiky pre 6-12, Bratislava 2018
  • Komunitná montessori „škôlka“ od r. 2016
  • Anima no, montessori lektor pre Domov na pol ceste 2014 – 2016
  • Emerka oz, materské centrum – montessori herňa 2011 – 2017
  • Diplomovaný kurz montessori pedagogiky pre 3-6, Bratislava 2002
  • Pedagogická fakulta UK, BA – špeciálna pedagogika pre telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených – elementárna pedagogika pre 1.stupeň ZŠ

Montessori pedagogika mi pomohla predovšetkým v roli matky, kde som sa naučila ako pracovať a vnímať svoje dieťa, a tým, že som matkou 5 detí aj to, že každé dieťa je iné.

Marta Fudalyová

Mojim mottom alebo vzorom pri príprave na učiteľské povolanie bolo a doteraz je, aby som dieťa brala ako rovnocenného partnera, ktorého môžem niečo naučiť, ale zároveň rešpektovať jeho samého. Montessori pedagogika mi ponúka už hotový a overený mechanizmus so súborom pomôcok na názornosť, konkrétne aktivity, aby dieťa len tak nesedelo ale naozaj pracovalo na vzdelávaní a nie len memorovalo, čo sa ešte bohužiaľ často deje na našich školách. Zároveň ma naučila to, že každé dieťa je osobnosťou a každé dieťa je iné, preto potrebuje aj iný prístup, nedá sa rovnakým tempom učiť 30 detí jednu vec. Potom ide kvantita na úkor kvality.

Pripravené prostredie

Vzdelávanie nie je niečo čo robí učiteľ, je to prirodzený proces, ktorý prebieha samovoľne v každej ľudskej bytosti. Jeho podstatou nie je „načúvanie slovám“, je to praktická skúsenosť, ktorú dieťa získava pri aktívnom pôsobení na svoje okolie. Úlohou učiteľa nie je hovoriť, ale premyslieť a pripraviť taký sled motivačných prvkov, ktoré by dieťa viedli k spontánnemu vstrebávaniu vedomostí a osvojovania zručností v špeciálne pripravenom prostredí.

Mária Montessori

V predškolskom veku deti prirodzene absorbujú podnety z okolia a vytvárajú základy svojej osobnosti. Prostredie pripravené podľa princípu Montessori pedagogiky dáva deťom možnosť slobodne sa rozhodovať medzi jednotlivými aktivitami, porozumieť svojím potrebám, sústrediť sa a nájsť svoj vnútorný pokoj a harmóniu.

Pomôž mi aby som to dokázal sám

Výber z osvedčení o vzdelaní